ПРОГРАМ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА

 

1. Програм неге и васпитно – образовног рада са децом узраста од шест месеци до три године

Задатке неге, васпитно-образовног рада са децом до 3 године реализују медицинске сестре васпитачи, на основу Правилника о општим основама предшколског програма за узраст до 3 године.


2. Васпитно - образовни рад са децом узраста од три до пет година и шест месеци

Предшколска установа „Чили и Вили“ програм предшколског васпитања и образовања од 3 године до укључивања у програм припреме у школу реализује у 3 вртића.

У креирању програма вртића учествовали су васпитачи на нивоу својих тимова , а у складу са Основама програма и законским регулативама и на основу препорука и сарадње са стручним сарадницима.

Кроз реализацију годишњег плана  преточеног у садржаје и активности прати се и подстиче:

 - физички;
 - социо-емоционални;
 - интелектуални развој и
 - развој комуникације и стваралаштва.

Имајући у виду циљеве васпитања а полазећи увек од интересовања ,потрeба и могућности деце кроз систем игара и активности  даје се подршка детету да упозна себе, развије слику о себи и свету који га окружује.

3. Припремни предшколски програм (целодневни)

Функција ППП у години пред полазак у школу има основ у правима детета да расте и да се развија у квалитетној васпитно- образовној средини која поштује његове особености, потребе и подстиче укупан психо- физички развој. Припрема детета за полазак у школу је процес који се одвија током читавог предшколског периода. Припрема за школу схвата се као прилика за сусрет детета са добро одабраним подстицајима из физичког и сазнајног окружења, активно упознавање света око себе, других људи и самог себе. Ови приоритети се остварују у контексту општег циља предшколског васпитања.

Укључивањем деце у ППП, обезбеђују се услови за проширивање социјалног и сазнајног искуства. Приоритет ППП је повезивање дечијег вртића и школе, а све у циљу лакшег преласка деце из једног система у други, кроз добро одабране подстицаје из физичког и сазнајног окружења, активног упознавања света око себе, других људи и самог себе.

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

 - целовитом развоју детета;
 - развоју способности;
 - проширењу искуства;
 - богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе, што чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токове живота.

У години пред полазак у школу задаци васпитно – образовног рада су :

 - подстицање осамостаљивања детета;
 - пружање подршке физичком развоју;
 - јачање социо-емоционалне компетенције;
 - пружање подршке сазнајном развоју;
 - неговање радозналости;
 - подстицање креативности и уважавање индивидуалности.

Радионице са стручним сарадницима

У оквиру Установе, свакодневно се одржавају радионице за децу узраста од 3-5,5 година и децу предшколског узраста које изводе стручни сарадници у вртићу. Реализују се радионице са логопедом, музичким педагогом, психологом,дефектологом и радионице енглеског језика.

Радионица са музичким педагогом

Врло важну улогу у формирању личности детета има буђење интереса и развијање љубави према музици. У раду са музичким педагогом, кроз игру, дечије песмице, бројалице и активно слушање музике, подстиче се развој умних способности деце, правилан развој говора, физички развој. Сви ови садржаји имају исти циљ и задатак, а то је да се код деце развија њихова музикалност.

Радионица енглеског језика

Радионице енглеског језика за најмлађе нуде програм посебно осмишљен са циљем да кроз игру и забаву деци пружепрви контакт са страним језиком. Деца се кроз разноврсни аудио и видео садржај упознају са основама језика, а различите активности у оквиру радионице подстичу њихову жељу за учењем, концентрацију и памћење.

Радионице са логопедом

На радионицама са логопедом, кроз игру и учење ради се на неговању говорне и писане културе, као и стимулацији развоја психомоторике, графомоторике,фонолошке свесности, визулне перцепције и пажње. Богаћењем речника врши се припрема за читање, писање и рачунање.На овај начин се подстиче ефективан развој дететових способности. Омогућујући детету да кроз игру овлада неопходним знањима превентивно се делује на појаву специфичних сметњи у учењу и поремећаја пажње.

Циљеви радионице:

- Побољашање говорно-језичких способности
- Развијање координације покрета и просторне оријентације
- Превенција поремећаја пажње и специфичних поремећаја школских вештина

Радионица са психологом

Психолошке радионице се одржавају групно или индивидуално са сваким дететом. Циљ групних радионица је подстицање сарадње, забаве, креативности, повећање концентрације и развијање пажње, тактилне осетљивости, координације покрета, графомоторике, просторне оријентације, емоционалне интелигенције, учење бројева, опажање и учење боја. Циљ индивидуалних радионица је процена психомоторног развоја деце.

Дефектолошки рад обухвата:

 - идентификацију, превенцију, корекцију компензацију специфичних сметњи које се остварују кроз индивидуални рад и подршку васпитачима у раду, кроз израду ИОП-а и педагошких профила.
- саветодавни рад са родитељима односно старатељима деце која имају различите тешкоће у развоју и понашању.
 - пружа подршку јачању копетенција родитеља да препознају, разумеју развојне проблеме и потребе детета, социјалне и емоционалне проблеме као и сметње у психофизичком развоју.

 

О нама

Добро дошли, у вртић о каквом сте одувек сањали.

Ми смо мало царство које деци омогућава да кроз игру усвајају нова сазнања и израстају у паметне и способне људе.

ПУ “Чили и Вили“